سيرى در نهج البلاغه

استاد شهيد مرتضى مطهرى

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول - كتابى شگفت

اين مجموعه نفيس
اعترافات
شاهكارها

بخش دوم - الهيات و ماوراء الطبيعه

توحيد و معرفت
ارزش تعقلات فلسفى در مسائل ماوراء الطبيعى
ذات و صفات پروردگار . . .
مقايسه و داورى . . .

بخش سوم - سلوك و عبادت

عبادت در اسلام
ترسيم چهره عبادت و عباد در نهج البلاغه

بخش چهارم - حكومت و عدالت

نهج البلاغه و مساله حكومت
اعترافبه حقوق مردم
حكمران امانتدار است نه مالك

بخش پنجم - اهل بيت و خلافت

سه مساله اساسى
احقيت و اولويت . . .
انتقاد از خلفاء . . .
سكوت تلخ . . .

بخش ششم - موعظه و حكمت

موعظه بي نظير
عمده ترين بخشهاى نهج البلاغه
تقوا مصونيت است نه محدوديت
زهد و پارسائى . . .
زهد اسلامى و رهبانيت مسيحى
زاهد و راهب . . .
زهد و آزادگى . . .
زهد و معنويت . . .
زهد : برداشت كم براى بازدهى زياد

بخش هفتم - دنيا و دنيا پرستى

نهج البلاغه و ترك دنيا
رابطه انسان و جهان
ارزش دنيا از نظر قرآن و نهج البلاغه
وابستگيها و آزادگيها . . .
خود زيانى و خودفراموشى . . .
نكاتى چند . . .